Privacyverklaring

PMC Harkstede is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

www.pmc-harkstede.nl
Rijpmakanaal 4
9617 CA Harkstede
Telefoonnr: +31 621946183

Persoonsgegevens die wij verwerken:

PMC Harkstede verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of
omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door je gegevens actief achter te laten, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over
websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over
een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@pmc-harkstede.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

PMC-Harkstede verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om diensten uit te voeren dan wel te leveren
– PMC-Harkstede verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

PMC Harkstede bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren. Deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

PMC Harkstede verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Om je goed van dienst te kunnen zijn en je online aanvragen goed te kunnen verwerken, werken wij samen met de volgende partijen:

  • De website is gemaakt met WordPress en de hosting van de website is Vimexx. Zij slaan gegevens op en hebben hier toegang toe om ons technische ondersteuning te bieden, maar zullen je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  • Mess2message.nl ondersteunt ons in aanpassingen van de website en heeft toegang om technische ondersteuning te bieden, maar zal je gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.
  • Google Analytics. Dit is een toepassing van Google die het mogelijk maakt analyses te maken van het gedrag van jou als bezoeker op onze site. Hierdoor kunnen we onze diensten beter afstemmen op de behoefte die we kunnen analyseren aan de hand van Google Analytics. Met Google Analytics hebben we een zogeheten verwerkingsovereenkomst afgesloten waarin zijn verklaren te voldoen aan de AVG

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

PMC Harkstede gebruikt functionele, analytische en marketing cookies. Wil je weten welke? Kijk in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door PMC Harkstede en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan
indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@PMC-Harkstede.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

PMC Harkstede wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:
autoriteit persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

PMC Harkstede neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met PMC Harkstede via
info@PMC-Harkstede.nl